Zaloguj

Regulamin serwisu internetowego

www.mojebieszczady.com

Świadczenia usług turystycznych przez mojebieszczady.com sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia ogólne

1.1   Właścicielem Serwisu internetowego www.mojebieszczady.com i podmiotem świadczącym usługi w ramach serwisu jest mojebieszczady.com spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ustrzykach Dolnych 38 – 700, przy ulicy 1 Maja 14/2,  adres e – mail biuro@mojebieszczady.com, Tel/fax +48 13 492 79 48 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000387533, NIP 6891231387, REGON 180704260, kapitał zakładowy 50 000,00 PLN w całości opłacony, zwaną dalej „Kremenaros”.

1.2   Niniejszy regulamin serwisu internetowego www.mojebieszczady.com i świadczenia usług turystycznych przez Kremenaros sp. z o.o., zwany dalej „Regulaminem” ustalony zostaje przez mojebieszczady.com  na podstawie art. 8 ust 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004 nr 223 poz. 2268 z późn. zm.).

1.3   Serwis www.mojebieszczady.com umożliwia rezerwację oraz konfigurację własnego, indywidualnego programu pobytowego. Serwis www.mojebieszczady.com zwany jest dalej „Serwisem”.

1.4   Kremenaros prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.

1.5   Kremenaros świadczy usługi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

1.6   Kremenaros oświadcza, że spełnia wszystkie warunki wymagane ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.

1.7   Kremenaros oświadcza, że jest wpisany do Rejestru Organizatorów oraz Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Podkarpackiego nr 194/13.

1.8   Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad.


§ 2 Podstawowe pojęcia

2.1   Użytkownik – osoba w jakikolwiek sposób korzystająca z Serwisu.

2.2   Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową. Poprzez Klienta rozumie się również osobę, która zawarła z Kremenaros przedwstępną umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osobę, na rzecz której umowa została zawarta, a także osobę, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.

2.3   Uczestnik – osoba uczestnicząca w imprezie turystycznej objętej umową o świadczenie usług turystycznych pomiędzy Kremenaros, a Klientem.

2.4   Regulamin – niniejszy „Regulamin serwisu internetowego www.mojebieszczady.com i świadczenia usług turystycznych przez Kremenaros sp. z o.o.” w ramach Serwisu.

2.5   Serwis – stworzona przez Kremenaros zorganizowana platforma informatyczna, dostępna na stronie www.mojebieszczady.com, podłączona do sieci Internet, umożliwiająca Użytkownikom konfigurowanie indywidualnego, autorskiego programu pobytowego przez sieć Internet.

2.6   Usługi – usługi świadczone przez Kremenaros drogą elektroniczną.

2.7   Rejestracja – wprowadzenie przez Użytkownika do Serwisu danych niezbędnych do realizacji usługi.

2.8   Oferta – indywidualnie skonfigurowany program pobytowy w Serwisie.

2.9   Indywidualny program pobytowy – skonfigurowany przez Użytkownika przy pomocy Serwisu program pobytowy będący przedmiotem umowy o świadczenie usług turystycznych.

2.10           Usługi turystyczne – usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone Klientom przez Kremenaros.

2.11           Impreza turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.

2.12           Umowa o świadczenie usług turystycznych – umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Kremenaros sp. z o.o., której przedmiotem jest świadczenie usług turystycznych na rzecz Klienta. Załączniki do umowy stanowią jej integralną całość.

2.13           Przedwstępna umowa o świadczenie usług turystycznych – umowa zawarta pomiędzy Klientem, a Kremenaros sp. z o.o., której przedmiotem jest przyrzeczenie zawarcia umowy o świadczenie usług turystycznych na rzecz Klienta. Załączniki do umowy stanowią jej integralną całość. Przedwstępna umowa o świadczenie usług turystycznych zostaje zawarta w formie elektronicznej w momencie akceptacji przez Klienta jej postanowień.


§ 3 Zakres usług

3.1   Kremenaros na stronach Serwisu prezentuje ofertę turystyczną.

3.2   Przy pomocy Serwisu Użytkownik wybiera, komponuje autorski program pobytu turystycznego.

3.3   Serwis umożliwia klientom rezerwację miejsc w imprezie turystycznej, zawarcie umowy przedwstępnej, umowy przyrzeczonej oraz nabycie uczestnictwa w imprezie.

3.4   Zakupu usługi turystycznej za pośrednictwem Serwisu www.mojebieszczady.com może być dokonany jedynie przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne.

3.5   Użytkownik korzysta z Serwisu jedynie w swoim imieniu. Jeżeli czyni to w imieniu osoby trzeciej oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic pełną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

3.6   Użytkownik przy pomocy Serwisu określa składowe indywidualnego programu pobytowego, wraz z podaniem dat planowanego pobytu.

3.7   Serwis automatycznie generuje propozycję pobytu dla klienta. Serwis umożliwia konfigurację indywidualnego programu pobytowego wraz z podaniem godzin rozpoczęcia usługi turystycznej lub składowych imprezy turystycznej. Propozycja wygenerowana przez Serwis nie stanowi oferty w myśl przepisów kodeksu cywilnego.

3.8   Użytkownik akceptuje zaproponowany indywidualny program pobytowy poprzez kliknięcie przycisku „złóż zamówienie” i bezpłatnie pobiera wygenerowany e – przewodnik zawierający informacje o przebiegu podróży wraz z mapą oraz opisami wybranych atrakcji.

3.9   Poprzez kliknięcie przycisku „rezerwuj” Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3.10           Poprzez kliknięcie przycisku „rezerwuj” Klient zawiera z Kremenaros przedwstępną umowę o świadczenie usług turystycznych.

3.11           Kremenaros zastrzega sobie prawo do wyprowadzania odrębnych regulaminów dla świadczonych usług turystycznych. Klient poprzez kliknięcie przycisku „rezerwuj” oświadcza, że zapoznał się z ww. regulaminami, akceptuje ich postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.12           Kremenaros zastrzega sobie prawo do ograniczenia świadczenia niektórych, oferowanych przez siebie usług turystycznych, między innymi ze względu na wiek, wzrost, pozostawanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. O ograniczeniach Użytkownik zostanie poinformowany na stronie z ofertą danej usługi.


§ 4 Zawarcie umowy o świadczenie usług turystycznych

4.1   Wypełniając formularz i przystępując do konfiguracji indywidualnego programu pobytowego Użytkownik rozpoczyna proces rezerwacji on – line podając swoje (oraz osób, które reprezentuje, innych Uczestników) dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, numer telefonu oraz adres e – mail.

4.2   Po zaakceptowaniu indywidualnego programu pobytowego Serwis generuje przedwstępną umowę o świadczenie usług turystycznych zawierającą wszelkie istotne dane dotyczące wybranej oferty, którą Klient zawiera poprzez kliknięcie przycisku „rezerwuj”.

4.3   Cena indywidualnego programu pobytowego obejmuje ceny wszystkich wybranych przez Użytkownika usług turystycznych.

4.4   Kremenaros zastrzega sobie prawo do wycofania oferty poszczególnej usługi turystycznej już po dokonaniu rezerwacji. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów ze strony Klienta.

4.5   Po zawarciu przedwstępnej umowy o świadczenie usług turystycznych system bezpośrednio generuje umowę o świadczenie usług turystycznych. Po wygenerowaniu umowy o świadczenie usług turystycznych Użytkownik zobowiązany do:

4.5.1                    Niezwłocznego odesłania podpisanej przez siebie umowy do siedziby Kremenaros (opcja możliwa do wyboru jedynie w przypadku gdy Klient zawrze umowę o świadczenie usług turystycznych co najmniej 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej) lub,

4.5.2                    Dostarczenia podpisanej przez siebie umowy do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej, ewentualnie miejsca ustalonego z Kremenaros, lub,

4.5.3                    Podpisania umowy w miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej, ewentualnie miejscu ustalonym z Kremenaros.

4.5.4                    Za równoznaczną dostarczeniu umowy do siedziby Kremenaros uważa się przesłanie umowy w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

4.5.5                    Po dostarczeniu podpisanej umowy do siedziby Kremenaros umowa jest podpisywana przez Spółkę oraz odsyłana Użytkownikowi.

4.5.6                    Przyrzeczoną umowę o świadczenie usług turystycznych uważa się za zawartą po podpisaniu jej przez obie Strony.

4.6   Po zawarciu przedwstępnej umowy o świadczenie usług turystycznych Użytkownik zobowiązany jest do wpłaty 30% ceny indywidualnego programu pobytowego tytułem zaliczki., w terminie 5 dni od daty zatwierdzenia programu pobytu.

4.7   Wpłata całości kwoty przez Klienta w terminie określonym jak do zapłaty zaliczki skutkować będzie udzieleniem przez Kremenaros rabatu w wysokości 5% ceny.

4.8   Nie dokonanie przez Klienta wpłaty zaliczki w terminie 5 dni od daty zatwierdzenia programu pobytu skutkować będzie odstąpieniem przez Kremenaros od przedwstępnej umowy o świadczenie usług turystycznych z winy Klienta.

4.9   Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy o numerze 20 8642 1083 2002 8322 4287 0001, prowadzonym przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku.

4.10           Pozostałą do zapłaty kwotę Użytkownik zobowiązany jest wpłacić w terminie do 30 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usług turystycznych przez Kremenaros, lub miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej.

4.11           W przypadku zakupu usługi w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie wpłacić całość kwoty na rachunek bankowy określony w punkcie 4.9 lub miejscu rozpoczęcia imprezy turystycznej, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia imprezy turystycznej.

4.12           W przypadku niedokonania wpłaty w terminach określonych w pkt. 4.10 i 4.11 Kremenaros ma prawo do odstąpienia od przedwstępnej umowy o świadczenie usług turystycznych / umowy o świadczenie usług turystycznych z winy Klienta.

4.13           Dokonanie zmian w zaakceptowanym przez siebie indywidualnym programie pobytowym, który stanowi załącznik do umowy o świadczenie usług turystycznych możliwe jest jedynie w przypadkach określonych w umowie. Dokonanie zmian może wiązać się z poniesieniem przez Klienta dodatkowych kosztów manipulacyjnych zgodnie z umową.


§ 5 Zmiana i odstąpienie od umowy o świadczenie usług turystycznych

5.1   Użytkownik ma prawo do rezygnacji z imprezy turystycznej składając pisemne oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień wpływu oświadczenia do siedziby Kremenaros.

5.2   W przypadku rezygnacji Użytkownika z przyczyn leżących po jego stronie jest on zobowiązany do pokrycia szkody jaką poniósł Kremenaros.

5.3   Istnieje możliwość wykupienia przez Użytkownika ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Użytkownik ma możliwość wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej za pośrednictwem Serwisu.

5.4   Do chwili rozpoczęcia imprezy Użytkownik ma prawo przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z umowy. Za pokrycie kosztów imprezy poniesionych przez Organizatora oraz kosztów dodatkowych powstałych w skutek zmiany uczestnika odpowiadają solidarnie Użytkownik i osoba wstępująca w jego prawa i obowiązki. O przeniesieniu praw na osobę trzecią Klient niezwłocznie powiadamia Kremenaros, jednakże nie później niż w chwili rozpoczęcia imprezy.

5.5   W przypadku zmiany istotnych warunków umowy przedwstępnej lub umowy o świadczenie usług turystycznych z Klientem Kremenaros powiadomi niezwłocznie o tym Klienta. W takiej sytuacji klient powinien niezwłocznie poinformować Kremenaros, czy:

·        przyjmuje proponowaną zmianę umowy przedwstępnej lub umowy o świadczenie usług turystycznych albo

·        odstępuje od umowy przedwstępnej lub umowy o świadczenie usług turystycznych za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.

5.6   Jeżeli Klient, zgodnie z punktem 5.5, odstępuje od umowy przedwstępnej lub umowy o świadczenie usług turystycznych,  lub jeżeli Kremenaros odwołuje imprezę turystyczną z przyczyn niezależnych od Klienta, Klient ma prawo, według swojego wyboru:

·        uczestniczyć w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie,

·        żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń.

5.7   W wypadkach określonych punkcie 5.6 Klient może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, chyba że odwołanie imprezy turystycznej nastąpiło z powodu:

·        zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż liczba minimalna określona w umowie, a organizator powiadomił o tym klienta na piśmie w uzgodnionym terminie;

·        siły wyższej.


§ 6 Wymagania techniczne korzystania z Serwisu

6.1   Posiadanie połączenia z siecią Internet.

6.2   Posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z opcją akceptowania plików typu Cookies.

6.3   Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania zakazu wprowadzania do Serwisu treści o charakterze bezprawnym.


§ 7 Ochrona danych osobowych

7.1   Dane wprowadzone do Serwisu przez Użytkownika, również dane nie dotyczące Użytkownika, a reprezentowanych przez niego Uczestników imprezy turystycznej będą przechowywane i przetwarzane przez Kremenaros sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity – Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

7.2   Administratorem danych, o których mowa w punkcie 7.1 jest Kremenaros sp. z o.o.

7.3   Kremenaros przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego łączącego strony.

7.4   Wypełniając formularz rejestracyjny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych przez Kremenaros w celach administracyjnych, statystycznych oraz marketingowych.

7.5   Udostępnienie danych jest dobrowolne, jest jednak konieczne w celu realizacji usługi. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

7.6   Wypełnienie formularza rejestracyjnego i zaznaczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych stanowi również zgodę na przesyłanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


§ 8 Postępowanie reklamacyjne

8.1   W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie korzystania z Serwisu wadliwego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Kremenaros Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

8.2   W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie korzystania z imprezy turystycznej wadliwego wykonania umowy świadczenia usług turystycznych Klientowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji.

8.3   Reklamacje należy składać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, osobiście w siedzibie Kremenaros, lub przesłać na adres Kremenaros sp. z o.o., ul. Fabryczna 12, 38 – 700 Ustrzyki Dolne w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zakończenia imprezy.

8.4   Prawidłowo złożone reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od daty ich wniesienia.

8.5   Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego) oraz dokładny opis reklamowanego faktu lub usługi, wskazanie uchybień w realizacji umowy oraz sprecyzowane żądania Klienta.

8.6   Jeżeli Kremenaros nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji, złożonej zgodnie z punktem 8.5, w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.


§ 9 Postanowienia końcowe

9.1   Kremenaros odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie:

·        działaniem lub zaniechaniem klienta;

·        działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć, albo

·        siłą wyższą.

9.2   W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin zastosowanie będą miały przepisy:

9.2.1                    Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.).

9.2.2                    Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

9.2.3                    Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004 nr 223 poz. 2268 z późn. zm.).

9.2.4                    Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity – Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

9.2.5                    Innych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej aktów prawnych.

9.3   Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2013 roku.

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt „Stworzenie internetowego serwisu automatycznej konfiguracji przez turystów autorskiego, indywidualnego pobytu turystycznego w regionie bieszczadzkim www.mojebieszczady.com” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego